رمز های جی تی آ ها

خون کامل :           ASPIRINE

زره کامل :         PRECIOUSPROTECTION

تمام سلاحهاي نوع اول : THUGSTOOLS           

تمام سلاحهاي نوع دوم :       PROFESSIONALTOOLS

تمام سلاحهاي نوع سوم :           NUTTERTOOLS

افزايش درجه تعقيبي : YOUWONTTAKEMEALIVE           

حذف درجه تعقيبي :          LEAVEMEALONE

خودکشي : ICANTTAKEITANYMORE       

همه خانمها شمارا دنبال ميکنند :       FANNYMAGNET

تانک : PANZER       -1

چاق شدن : DEEPFRIEDMARSBARS          -2

لاغرشدن : PROGRAMMER        -3

تغييرلباس بصورت تصادفي : STILLLIKEDRESSINGUP        -5

انفجار تمام وسايل نقليه نزديک : BIGBANG        -6

معلق شدن ماشينها درهوا(توانايي پرواز) : COMEFLYWITHME       -9

حرکت ماشينها روي آب : SEAWAYS     -10

کنترل بهتر وسايل نقليه : GRIPISEVERYTHING        -11

بزرگ شدن چرخ ماشينهاي اسپورت : LOADSOFLITTLETHINGS-12

ناپديد شدن ماشينها(فقط چرخها پيداست ) : WHEELSAREALLINEED-13

چراغ چهارراهها همواره سبز : GREENLIGHT        -14

هواي صاف : ALOVELYDAY        -15

ابرسبک : APLEASANTDAY        -16

ابرمتراکم : ABITDRIEG   -17

هواي مه آلود : CANTSEEATHING     

هواي باراني :     CATSANDDOGS

گذشت سريع زمان :         LIFEISPASSINGMEBY

افزايش سرعت بازي :        ONSPEED

همه قصد کشتن شمارادارند :     NOBODYLIKESME

همه سلاح حمل ميکنند : OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

فقط زنان سلاح حمل ميکنند :    CHICKSWITHGUNS

همه پياده ها خشن ميشوند :     FIGHTFIGHTFIGHT

همه رانندگان خشن ميشوند :      MIAMITRAFFIC


برچسب‌ها: رمز جی تی ای 7
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 19:0 توسط امید بذرافشان| |


 KJKSZPJ                               مجموعه تفنگ 2        

UZUMYMW                          مجموعه تفنگ 3                      

JYSDSOD                              بدنساز                                   

BTCDBCB                            چاق شدن                               

KVGYZQK                            لاغر شدن                                

CVWKXAM                           اكسيژن نامحدود                     


 

SZCMAWO                            خود كشي                               

ASNAEB                                كم شدن ستاره                           

OSRBLHH                             دو ستاره شدن                          

 LJSPQK                                 شش ستاره شدن                        

BEKKNQV                             تبديل شدن به بتمن                    

AUIFRVQS                             هواي باراني

ICIKPYH                                شب ابري

ALNSFMZO                           هواي صاف                           

CFVFGMJ                               هواي طوفاني

CWJXUOC                              هواي مه آلود 

 

OFVIAC                                   عصر      

XJVSNAJ                                  نيمه شب

PRIEBJ                                    هواي گرم

HELLOLADIES                       حداكثر جاذبه دختر ها   

EHIBXQS                                 جذب دختر                                                 

OGXSDAG                                حداكثر احترام    

SPEEDITUP                              زياد شدن سرعت بازي

BUFFMEUP                              حداكثر نيروي عضله  

FLYINGFISH                             پرواز قايق ها        

NATURALTALENT                             حداكثر مهارت ماشين

OHDUDE                                  هلي كوپتر جنگي    

AMOMHRER                           18 چرخ  

EEGCYXT                                   لودر                                              

KGGGDKP                                  قايق                  

KRIJEBR                                    ماشين ويژه 1              

CQZIJMB                                   ماشين ويژه 2         

 

PDNEJOH                                   ماشين مسابقه 1

UBHYZHQ                                  ماشين حمل زباله

AQTBCODX                               ماشين نعش كش

RZHSUEW                                   ماشين گلف

JQNTDMH                                  پاترل معمولي 

AGBDLCID                                  پاترل لاستيك پهن  

 KJJYGLC                                  موتور چهار چرخ

JUMPJET                                    جت جنگي   

 URKQSRK                                   جت    FULLCLIP                                    اسلحه نا محدود          

BAGUVIX                                     سلامتي نا محدود      

 AIYPWZQP                                 چتر نجات

YECGAA                                      كپسول پرواز                               

CPKTNWT                                   منفجر شدن ماشين ها                                            

  IOWDLAC                                  تمام ماشين ها سياه شوند                                        LLQPFBN                                    تمام ماشين ها صورتي شوند

SPEEDFREAK                             تمام ماشين ها نيتروژن دار شوند        

NINJATOWN                              به جاي مردم نينجا باشد                                    

HESOYAM                         پول و كامل شدن خون و ضد زربه و درست شدن وسيله شما 


برچسب‌ها: رمز جی تی ای 6
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:59 توسط امید بذرافشان| |

NATURALTALENTحداکثر مهارت ماشین هاOHDUDEهلیکوپتر جنگیITSALLBULLلودرCELEBRITYSTATUSماشین stretchFLYINGFISHقایق ها پرواز میکنندBUFFMEUPحداکثر نیروی عضلهTRUEGRIMEماشین حمل زبالهSLOWITDOWNسرعت بازی را کم میکندSPEEDITUPسرعت بازی را زیاد میکندBIFBUZZگانگستر ها خیابان ها را کنترل میکنندNINJATOWNبه جای مردم نینجا ها قرار میگیرندSPEEDFREAKهمه ماشین ها نیترو دارندBRINGITONتمام پلیس ها به دنبال شما هستندFULLCLIPاسلحه نامحدودGHOSTTOWNترافیک کمترWORSHIPMEحداکثر احترامHELLOLADIESحداکثر جاذبه دختر هاPROFESSIONALKILLERحداکثر تونایی در تمام اسلحه هاAIWPRTONتانکYSOHNULزمان سریعCFVFGMJهوای مه آلودASNAEBپلیس ها شما را تعقیب نمیکنندLXGIWYLاسلحه های سری اولKJKSZPJاسلحه های سری دومUZUMYMWاسلحه های سری سومBAGUVIXسلامتی نامحدودCVWKXAMاکسیژن نامحدودHESOYAMحداکثر سلامتی و زره +250000 پولNCSGDAGحداکثر توان تیراندازیVQIMAHAحداکثر توان رانندگیJYSDSODحداکثر توان عضله هاBTCDBCBحداکثر چاقیKVGYZQKحداقل توانایی عضله و چاقیOGXSDAGحداکثر احترامEHIBXQS1حداکثر جاذبه دخترهاSZCMAWOخودکشی کردنAEDUWNVهرگز گرسنه نمیشویدLIYOAAYحرکت آرام ترPPGWJHTحرکت سریع ترAEZAKMIرفتن تمام پلیسهاOUIQDMWهدف گیری بهتر هنگام رانندگیAJLOJYQYمردم دیوانهBGLUAWMLمردم از شما متنفّر هستندFOOOXFTتمام مردم اسلحه دارندAFZLLQLLهوای معمولیAUIFRVQSهوای بارانیICIKPYHهوای آفتابیALNSFMZOهوای تیرهCFVFGMJهوای مه آلودCWJXUOCهوای طوفانیOFVIACهوای نارنجی و ساعت در 12 توقف میکند XJVSNAJهوای تیره و ساعت در 00 توقف میکندAIYPWZQPچتر نجاتKRIJEBRدادن ماشین StretchJQNTDMHدادن ماشین RancherCQZIJMBدادن ماشین Bloodring BangerPDNEJOHدادن ماشین Hotring RacerVPJTQWVدادن ماشین Hotring RacerAQTBCODXدادن ماشین RomeroRZHSUEWدادن ماشین Caddy (ماشین گلف)YECGAAدادن Jet Pack


برچسب‌ها: رمزجی تی ای5
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:56 توسط امید بذرافشان| |

CATSANDDOGS
هواي طوفاني

CANTSEEATHING
هواي مه آلود

ABITDRIEG
ابرهاي متراكم

APLEASANTDAY 
ابرهاي روشن

ALOVELYDAY 
هواي صاف و آفتابي

LOADSOFLITTLETHINGS 
ماشين هاي اسپرت داراي چرخ هاي بزرگ مي شوند

WHEELSAREALLINEED 
فقط چرخ هاي ماشين قابل روءيت مي شوند

SEAWAYS
ماشين ها مي توانند روي آب با ارتفاع كم پرواز يا رانندگي كنند 

GREENLIGHT
همه چراغ هاي راهنمايي سبز هستند

GRIPISEVERYTHING
دست فرمان عالي

COMEFLYWITHME
ماشين ها مي توانند پرواز كنند

IWANTITPAINTEDBLACK
همه ماشين ها سياه هستند

AHAIRDRESSERSCAR
همه ماشين ها صورتي هستند

MIAMITRAFFIC
رانندهاي پرخاشگر

BIGBANG
منفجر كردن ماشين هاي دور و بر

BETTERTHANWALKING
ماشين بازي گلف را آوردن

RUBBISHCAR
يك كمپرسي آشغال جمع كن آوردن

ROCKANDROLLCAR
ماشين ليموزين آوردن

THELASTRIDE
نعشه كش آوردن

GETTHEREAMAZINGLYFAST
ماشين مسابقه اي آوردن 2

GETTHEREVERYFASTINDEED
ماشين مسابقه اي آوردن 1 

GETTHEREFAST
ماشين كاپوت دراز آوردن

GETTHEREQUICKLY
ماشين تهران الف آوردن 1


TRAVELINSTYLE

ماشين تهران الف آوردن 2

PANZER
تانك  آوردن

FOXYLITTLETHING
 نقش  Mercedes  را بازي كردن 

IDONTHAVETHEMONEYSONNY
نقش Sonny Forelli را بازي كردن

ONEARMEDBANDIT
نقش Phil Cassidy را بازي كردن

WELOVEOURDICK
نقش Dick را بازي کردن

ROCKANDROLLMAN
نقش Jezz Torent را بازي کردن

ILOOKLIKEHILARY
نقش Hilary King را بازي کردن

MYSONISALAWYER
نقش Ken Rosenberg را بازي کردن

LOOKLIKELANCE
نقش Lance Vance را بازي کردن

CHEATSHAVEBEENCRACKED
نقش Ricardo Diaz را بازي کردن

STILLLIKEDRESSINGUP
عوض کردن لباس ها و پوست

PROGRAMMER
به تامي دست و پاي دخترانه مي دهد

DEEPFRIEDMARSBARS
تامي را چاق تر مي کند

CERTAINDEATH
باعث مي شود سيگار بکشيد

FANNYMAGNET
عاشق پيشه . خانم ها دنبالت مي کنند

LEAVEMEALONE
مرحله درخواست شده را پايين مي آوذد

YOUWONTTAKEMEALIVE
مرحله درخواست شده را بالا مي آوذد

ICANTTAKEITANYMORE
خودکشي کردن

PRECIOUSPROTECTION
زره پوش کامل

ASPIRINE
سلامتي مطلق (خون)

NUTTERTOOLS
سلاح هاي سنگين و عجيب و غربيب

PROFESSIONALTOOLS
سلاح هاي متوسط

THUGSTOOLS
تمام اسلحه هاي سبک / چاقو کشي

FIGHTFIGHTFIGHT
شورش عابرين پياده

BOOOOOORING
همه چيز را آرام تر مي کند

ONSPEED

همه چيز را سريع تر مي کند

LIFEISPASSINGMEBY 
سرعت ساعت بازي را باللا مي برد

NOBODYLIKESME
عابرين از تو متنفرهستند

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
عابرين اسلحه حمل مي کنند

CHICKSWITHGUNS
دختر ها  اسلحه حمل مي کنند

AIRSHIP 
قايق ها براي مدت کوتاهي مي توانند به پرواز در آيند


برچسب‌ها: رمزجی تی ای 4
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:53 توسط امید بذرافشان| |

اتومبیل‌بدون‌شاسی،فقط‌چرخها

 

BANGBANGBANG

 

همه‌ی‌اتومبیل‌هاآتش‌می‌گیرند

 

BOOOOORING

 

زمان آهسته می‌رود

 

CORNERSLIKEMAD

 

فرمان حساس (هیدرولیک)

 

GESUNDHEIT

 

 

برای دیدن ادامه رمزها (ادامه مطلب) رابزنید

 


۰۰٪ سلامتی (خون)

 

 

GIVEUSATANK

 

 

 

یک تانک

 

 

 

GUNSGUNSGUNS

 

 

 

همه‌ی اسلحه‌ها

 

 

 

IFIWEREARICHMAN

 

 

 

پول بیشتر

 

 

 

ILIKEDRESSINGUP

 

 

 

تغییر ظاهر شخص

 

 

 

ILIKESCOTLAND

 

 

 

مه

 

 

 

ILOVESCOTLAND

 

 

 

باران

 

 

 

ITSALLGOINGMAAAD

 

 

 

پیاده‌ی‌مهاجم

 

 

 

MADWEATHER

 

 

 

ساعت بازی سریع

 

 

 

NOBODYLIKESME

 

 

 

همه به شما حمله می‌کنند

 

 

 

PEASOUP

 

 

 

مه - تیرگی

 

 

 

SKINCANCERFORME

 

 

 

هوای باز - آفتابی

 

 

 

TIMEFLIESWHENYOU

 

 

 

توربو

 

 

 

TURTOISE

 

 

 

۱۰۰٪ ضد گلوله

 

 

 

WEAPONSFORALL

 

 


برچسب‌ها: رمزجی تی ای 3
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:50 توسط امید بذرافشان| |

اتومبیل‌بدون‌شاسی،فقط‌چرخها

 

BANGBANGBANG

 

همه‌ی‌اتومبیل‌هاآتش‌می‌گیرند

 

BOOOOORING

 

زمان آهسته می‌رود

 

CORNERSLIKEMAD

 

فرمان حساس (هیدرولیک)

 

GESUNDHEIT

 

 

برای دیدن ادامه رمزها (ادامه مطلب) رابزنید

 


۰۰٪ سلامتی (خون)

 

 

GIVEUSATANK

 

 

 

یک تانک

 

 

 

GUNSGUNSGUNS

 

 

 

همه‌ی اسلحه‌ها

 

 

 

IFIWEREARICHMAN

 

 

 

پول بیشتر

 

 

 

ILIKEDRESSINGUP

 

 

 

تغییر ظاهر شخص

 

 

 

ILIKESCOTLAND

 

 

 

مه

 

 

 

ILOVESCOTLAND

 

 

 

باران

 

 

 

ITSALLGOINGMAAAD

 

 

 

پیاده‌ی‌مهاجم

 

 

 

MADWEATHER

 

 

 

ساعت بازی سریع

 

 

 

NOBODYLIKESME

 

 

 

همه به شما حمله می‌کنند

 

 

 

PEASOUP

 

 

 

مه - تیرگی

 

 

 

SKINCANCERFORME

 

 

 

هوای باز - آفتابی

 

 

 

TIMEFLIESWHENYOU

 

 

 

توربو

 

 

 

TURTOISE

 

 

 

۱۰۰٪ ضد گلوله

 

 

 

WEAPONSFORALL

 

 


برچسب‌ها: رمزجی تی ای 3
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:50 توسط امید بذرافشان| |

اتومبیل‌بدون‌شاسی،فقط‌چرخها

 

BANGBANGBANG

 

همه‌ی‌اتومبیل‌هاآتش‌می‌گیرند

 

BOOOOORING

 

زمان آهسته می‌رود

 

CORNERSLIKEMAD

 

فرمان حساس (هیدرولیک)

 

GESUNDHEIT

 

 

برای دیدن ادامه رمزها (ادامه مطلب) رابزنید

 


۰۰٪ سلامتی (خون)

 

 

GIVEUSATANK

 

 

 

یک تانک

 

 

 

GUNSGUNSGUNS

 

 

 

همه‌ی اسلحه‌ها

 

 

 

IFIWEREARICHMAN

 

 

 

پول بیشتر

 

 

 

ILIKEDRESSINGUP

 

 

 

تغییر ظاهر شخص

 

 

 

ILIKESCOTLAND

 

 

 

مه

 

 

 

ILOVESCOTLAND

 

 

 

باران

 

 

 

ITSALLGOINGMAAAD

 

 

 

پیاده‌ی‌مهاجم

 

 

 

MADWEATHER

 

 

 

ساعت بازی سریع

 

 

 

NOBODYLIKESME

 

 

 

همه به شما حمله می‌کنند

 

 

 

PEASOUP

 

 

 

مه - تیرگی

 

 

 

SKINCANCERFORME

 

 

 

هوای باز - آفتابی

 

 

 

TIMEFLIESWHENYOU

 

 

 

توربو

 

 

 

TURTOISE

 

 

 

۱۰۰٪ ضد گلوله

 

 

 

WEAPONSFORALL

 

 


برچسب‌ها: رمزجی تی ای 3
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:50 توسط امید بذرافشان| |

به جای اسم خود ( در منوی اصلی بازی ) نام GOURANGA را تایپ و اینتر کنید . یک صدای عجیب شنیده می شود . پس از این کار دوباره نام را پاک کرده و یکی ( و فقط یکی ) از رمز های زیر را تایپ کنید :

yakuzadeathrsjabber

blastboy
navarone
losefeds
desires
highfive
bigscore
beefcake
gorefest
iamasucker
coolboy
forallgt
godofgta 
bemeall
ukgamer
elvis is here
meatman
itsallup 
no frills
eatsoup
wuggles
tumyfrog
cutie1
buckfast
hunsrus
arsestar
voltfest
flameon
lasvegas
nekkid
cocktart 
danisgod
iamdavej
hamster
mademan
jailbait
schrulz


برچسب‌ها: رمزجی تی ای 2
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:45 توسط امید بذرافشان| |

براي وارد كردن رمزهاي اين بازي ابتدا به main menu برويد و بعد nada را انتخاب كنيد و از رمزها استفاده كنيد. 

از بين بردن خود و تيم

Allgod  

مهمات نامحدود

Allammo

اسان كردن مرحله

 easy

از بين بردن دشمنان

ewwwبرچسب‌ها: رمز جی تی آ 1
نوشته شده در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:41 توسط امید بذرافشان| |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ

قالب وبلاگ - آتلیه عکاسی - گویا آی تی - تک تمپ - قالب بلاگ اسکای | قالب بلاگفا - گرافیک - وبلاگ